Posted on

Ефектът от подхранването с VemoHerb Bees върху зимуващите пчелни семейства, активността на снасянето на пчелните майки и производителността на пчелните семейства

Д-р И. Христаков Доц. Проф. Иванка Желева Желязкова Доц. Проф. Владимир Георгиев Хвартчилков Университет Тракия – Стара Загора Земеделски факултет

През последните години се наблюдава тенденция за намаляване на пчелните семейства. Според данни на Министерството на земеделието и храните (МЗГ), Дирекция „Агростатистика“, за периода 2008 – 2009 г. пчелните семейства в страната са намалели с 27 621, т.е. има годишен спад с 4,2%.

В България могат да се отглеждат значително по-големи количества пчелни семейства, които могат да използват нектара в природата и да извършват по-добро опрашване на растенията.

В България съществуват редица уникални билки и от тях могат да се получат много биологично активни вещества, които стимулират репродуктивните функции на животните. Въз основа на тези познания българската компания VEMO 99 разработи уникалния билков премикс strong > VemoHerb ® ПЧЕЛИ a > – стимулатор за пчелните семейства.

Целта на изследването е да се определи влиянието на VemoHerb® BEES върху медоносността на пчелните семейства, активността на снасянето на пчелните майки и влиянието върху устойчивостта на пчелите през зимния период.

Предмет на изследванията е стимулиращият ефект на VemoHerb® BEES върху пчелните семейства в комбинация с инвертиран захарен сироп.

Експерименталната част от изследването е проведена в три пчелина, собственост на дизеранта, разположени в село Брестовица, община Борово, област Русе, България. Селото е разположено на около 290 м надморска височина. Районът има богата медоносна растителност. В близост до пчелините има липови и акациеви гори, а засяти земеделски медоносни култури – рапица и слънчоглед.

През трите години на изследването за всеки експеримент се образувани една контролна и две тестови групи със 7 пчелни семейства, подредени по метода на аналозите. Пчелните семейства се заселват в кошерите по системата Дадан-Блат.

Пчелните семейства, участващи в проучването, са подхранвани по следната схема:

Контролна група No 1– на всеки три дни се дава по 200 ml инвертиран захарен сироп; – Експериментална група No 2– на всеки три дни се дава 200 ml инвертиран захарен сироп с добавка от билковия премикс VemoHerb® BEES в доза от 1 капсула (350 mg) на 2 L  сироп; – Експериментална група No 3– подхранвана с 200 ml инвертиран захарен сироп с добавка от аналогичен продукт в доза от 1 g на 2 L сироп.

Следени са следните параметри: количество запечатано пило, средна активност на снасяне на пчелните майки, продуктивност на мед (kg), качество на зимувалите пчели (%), консумация на мед (kg), консумация на мед на пчели от плета (kg).

Заключения:

Пчелните колонии, подхранвани с VemoHerb® BEES са най – издръжливи през зимата в сравнение с контролната група и групата, подхранвана с подобен продукт. Пчелните семейства, подхранвани с VemoHerb® BEES имат най – висок процент на презимували пчели и най – ниска конскумация на мед. Билковият премикс VemoHerb® BEES може да бъде прилаган в доза от 1 капсула (350 mg) на 2 L инвертиран захарен сироп, за да стимулира развитието на пчелните колони през есенния период и за да подобрява тяхната издръжливост през зимата. Като се вземат в предвид резултатите, които показват по – добро развитие на семействата и по – голяма продуктивност на мед, както и ниската цена на използвания билков премикс VemoHerb® BEES, неговата ефективност да увеличава продуктивността на пчелните семейства и снасящата активност на пчелите майки е напълно доказана. Добавянето на висококачествения продукт VemoHerb® BEES към инвертиран захарен сироп води до увеличение на снасящата активност на пчелите майки с  38.61%. Към края на периода на активно развитие, активността на снасяне на пчелите майки намалява и става почти еднаква и за трите групи. Измерените стойности за броя на пчелите са значителлно по – високи в пчелните семейства, подхранвани с уникалния премикс  VemoHerb® BEES, в сравнение с контролната група и пчелите, получавали подобен продукт. Отчетените данни и за двата изследвани сезона (2009 и 2010) показват, че пчелните семейства от групата, подхранвана с инвертиран захарен сироп с добавка от изключителния продукт VemoHerb® BEES имат най – висок процент на медоносност.

Ако сте заинтересовани да станете наш дистрибутор може да получите повече информация и научни материали при поискване на имейл: support@vemoherb.com